Zona Metropolitana

OBIECTIVE

Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANA ZALAU”, în legătură cu realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, sunt următoarele:

 • Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane și a tuturor unităților administrativ teritoriale care compun Asociația
 • Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie a unităților administrativ teritoriale care compun Asociația și a întregii zone metropolitane
 • Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătățirea serviciilor comunitare de utilități publice
 • Dezvoltarea economică integrată
 • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terțiar
 • Dezvoltarea de noi zone rezidențiale, conform standardelor europene
 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale
 • Administrarea eficientă şi integrată a potențialului de care dispune zona
 • Înlăturarea disparităților dintre localități condițiile indicatorilor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea 351/2001
 • Atragerea de noi investiții si creşterea accesului la resurse
 • Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare şi reconversie profesională, seminarii şi conferinţe
 • Dezvoltarea de proiecte şi programe proprii și în regim de parteneriat cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate
 • Elaborarea de strategii, programe, studii şi anchete de specialitate în scopul inventarierii problemelor cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de cetățeni din zona metropolitană
 • Susținerea tineretului şi a familiei tinere
 • Sprijinirea și implicarea tuturor grupurilor defavorizate/marginalizate în scopul incluziunii sociale, combaterii sărăciei, accesului la servicii, creşterii calității vieții etc
 • Promovare Promovarea investițiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane şi a unităților administrativ-teritoriale care o compun
 • Prevenirea și combaterea infracționalității și a diferitelor comportamente de risc în rândul populației din unitățile administrativ-teritoriale care compun Asociația
 • Incurajarea și promovarea participării școlare şi a creşterii nivelului de educație și cultură în si a altor catego rândul tinerilor a categorii vulnerabile
 • Acordarea de burse şi alte forme de sprijin material
 • Desfăşurarea şi încurajarea efectuării de acte de caritate și mecenat
 • Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, dezvoltării economice durabile, protecţiei mediului, precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viata publică
 • Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului asociației

Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANA ZALAU”, în legătură cu furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, sunt următoarele:

 • să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare serviciilor de utilități publice
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice
 • să constituie interfața pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciilor de utilitati publice, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general
 • să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele serviciilor de utilitati publice
 • să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să stabilească condițiile de participare şi criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 51/2006, republicata,cu modificările şi completările ulterioare
 • să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicata,cu modificările şi completările ulterioare
 • să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori și, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale
 • să identifice și să propună orice acțiuni vizând creşterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilitati publice
 • să îmbunătățească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice